Rekrutacja 5, 6, 7 latków

Harmonogram rekrutacji dzieci pięcioletnich, sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych oraz sześcioletnich i siedmioletnich do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Rodzice dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz sześcioletnich i siedmioletnich, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2014/2015, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data Zdarzenie

Harmonogram dla kandydata do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

5 marca (godz. 10.00)

Uruchomienie  w systemie rekrutacyjnym informacji o warszawskich przedszkolach
i szkołach podstawowych  (bez możliwości rejestracji wniosków)

od 5 marca do 11 marca

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

od 12 marca do 25 marca

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie

od 12 marca do 26 marca

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

28 kwietnia - godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

od 28 kwietnia do 7 maja

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

9 maja - godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte

od 9 maja

Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

6 czerwca (godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

od 6 czerwca (od godz. 16.00) do 12 czerwca

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

od 6 czerwca od godz. 16.00 do 13 czerwca

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

18 czerwca - godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 18 czerwca od godz.13.00 do 24 czerwca

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

25 czerwca - godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 25 czerwca

Uruchomienie procedury odwoławcze

29 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc


Harmonogram dla kandydata do klas pierwszych w szkołach podstawowych

5 marca (godz.10.00)

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym dla rodziców podglądu oferty szkół (bez możliwości rejestracji wniosków)

12 marca

Uruchomienie w systemie pełnej oferty szkół podstawowych oraz możliwość wypełniania wniosków/zgłoszeń
z systemie

od 12 marca do 25 marca

Zapisy w systemie - rodzice dzieci urodzonych w roku 2008 oraz w roku 2007, wypełniają elektroniczny wniosek/zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej

od 12 marca do 26 marca (w godzinach pracy szkoły)

Składanie wniosków o przyjęcie do dyrektora szkoły - rodzice składają podpisany wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty /oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w szkole pierwszego wyboru.

UWAGA! Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o miejsce w klasach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

od 26 marca do 06 kwietnia

Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych – rodzice umożliwiają dziecku udział w próbie sprawności fizycznej.

UWAGA! do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej - przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej należy przedstawić ww. orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.
UWAGA! kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych obowiązuje - tak jak wszystkich kandydatów - ostateczny termin składania wniosków do szkół tj. 26 marca - pomimo, iż próby sprawności fizycznej trwają do 6 kwietnia.

28 kwietnia (godz.13.00)

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . Rodzice sprawdzają w systemie lub w szkole pierwszego wyboru, czy dziecko się zakwalifikowało do przyjęcia.

od 28 kwietnia od godz. 13.00 do 7 maja (godzinach pracy szkoły)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają
w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.

9 maja (godz. 13.00)

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 9 maja

Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanieod rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

6 czerwca (godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym informacji o wolnych miejscach

od 6 czerwca od godz. 16.00 do 12 czerwca

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

od 9 czerwca do 13 czerwca (w godzinach pracy szkoły)

Złożenie wniosku do dyrektora szkoły - rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria w szkole pierwszego wyboru .

UWAGA ! na wolne miejsca do oddziałów sportowych ubiegać się mogą kandydaci, którzy przeszli pozytywnie próbę sprawności fizycznej i posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
UWAGA ! Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w klasach integracynych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

od 18 czerwca od godz. 13.00

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

od 18 czerwca do 24 czerwca (w godzinach pracy szkoły)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają
w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.

od 25 czerwca od godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

25 czerwca

Uruchomienie procedury odwoławczej

29 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym informacji o wolnych miejscach

 
REGULAMIN rekrutacji do od. przedszkol. i kl. pierwszych.pdf
Rekrutacja_uzupełniajaca_kl_I.pdf
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.doc
Strona główna
Aktualności
Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Rodzice
Stołówka
Logopedyczne A B C
Projekt "Moje miasto bez elektrośmieci"
Rekrutacja 5, 6, 7 latków
Uwaga gimnazjalisto!
Biuletyn Informacji Publicznej - SP 25
Po lekcjach
Świetlica szkolna
Psycholog
Pedagog
Biblioteka
Gazeta szkolna
Rekrutacja
Galeria
Kontakt
Więcej o szkole
Kronika szkoły
Konkursy
Przetargi i zamówienia
Rada Rodziców
Cyfrowa szkoła
Konferencje