Rekrutacja 5, 6, 7 latków

INTERNETOWY ADRES  SYSTEMU REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 (DLA RODZICÓW)

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016


15 stycznia 2015r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Przyjęte przez Radę kryteria to:

 1. dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt;
 2. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;
 4. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 24 pkt;
 5. dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt;
 6. dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:
  1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) - 1 pkt;
  2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza zamiast kryterium:

 • dziecko, z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

stosuje się kryterium:

 • dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie
  z zaleceniami lekarza – 64 pkt.

Przyjęte kryteria nie są nowymi kryteriami, obowiązywały one  już  w ubiegłych latach.

Nowym kryterium wprowadzonym przez Radę m.st. Warszawy jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty organ prowadzący może zastosować kryterium dochodu na osobą w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.  Rodzice, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Rada m.st. Warszawy ustaliła, że kryterium dochodu będzie najmniej punktowanym kryterium, jednak istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie  do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria. Kryteria rekrutacyjne powinny w sposób jednoznaczny określić kolejność przyjęć dzieci.

Należy również pamiętać, że kryteria ustalone przez Radę m.st. Warszawy brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się marcu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2015/2016 zostały opublikowane  na stronie internetowej Biura Edukacji.

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych obowiązują niżej wymienione kryteria.
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
 • Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.
 • W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty). 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

 1.

Dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej

128

 2.

Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której

znajduje się wybrana szkoła

64

 3.

Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż dzielnica, na której znajduje się wybrana szkoła

32

 4.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

16

 5.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie

uczęszczać w następnym roku do szkoły pierwszego wyboru

8

 6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

 7.

Niepełnosprawność kandydata

1

 8.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

 9.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10.   

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11.   

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

1

12.   

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I sportowej: Próba sprawności fizycznej od 1 do 100 punktów (w zależności od wyniku próby sprawności fizycznej).

Harmonogram rekrutacji do klas samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016

Data Zdarzenie

Etap rekrutacji / czynność rodzica

od 25 lutego (godz. 10.00)

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty warszawskich szkół podstawowych.

od 27 lutego do 6 marca

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym.

od 9 marca do 22 marca

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

od 9 marca do 23 marca

 

 

 

 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.


UWAGA!
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście
preferencji.

 

27 kwietnia - godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

27 kwietnia - godz. 13.00 do 5 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 maja - godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


od 7 maja

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

8 czerwca (godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

od 8 czerwca (od godz. 16.00) do 14 czerwca

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

od 8 czerwca od godz. 16.00 do 15 czerwca

 

 

 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA!
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście
preferencji.

22 czerwca - godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 22 czerwca od godz.13.00 do 24 czerwca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca - godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 25 czerwca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

Harmonogram dla kandydata do klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016

od 25 lutego
(godz. 10.00)

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty warszawskich szkół podstawowych.

od 9 marca
do 22 marca

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

od 9 marca
do 23 marca

 

 

Składanie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie - rodzice składają podpisany wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty /oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w szkole pierwszego wyboru.

 

od 23 marca
do 8 kwietnia

 

 

 

 


Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych – rodzice umożliwiają dziecku udział w próbie sprawności fizycznej.

UWAGA! do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej - przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej należy przedstawić ww. orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.
UWAGA! kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych obowiązuje - tak jak wszystkich kandydatów - ostateczny termin składania wniosków do szkół tj. 23 marca - pomimo, iż próby sprawności fizycznej trwają do 8 kwietnia.


27 kwietnia (godz.13.00)

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice sprawdzają w systemie lub w szkole pierwszego wyboru, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

27 kwietnia (godz.13.00)
do 5 maja

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.

7 maja (godz. 13.00)

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

od 7 maja

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

8 czerwca
(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

8 czerwca
(godz. 16.00)
do 14 czerwca

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

od 8 czerwca
do 15 czerwca

 

 

 

 

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

UWAGA! na wolne miejsca do oddziałów sportowych ubiegać się mogą kandydaci, którzy przeszli pozytywnie próbę sprawności fizycznej i posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
UWAGA! Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w klasach integracynych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

22 czerwca
(godz. 13.00)

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

od 22 czerwca
(godz. 13.00)
do 24 czerwca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca
(godz. 13.00)

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

od 25 czerwca

Uruchomienie procedury odwoławczej.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym informacji o wolnych miejscach.

 

 

 
OK_siec_szkol_podstawowych.pdf
kryteria rekrutacji do oddzial_przedszkol_15_16.pdf
Kryteria_rekrutacji_sp_do kl_pierwszych.pdf
harmonogram_rekr_dla_rodzicow_3-5_lat.pdf
harmonogram_rekr_dla_rodzicow_6-7_lat.pdf
zasady rekrutacji do oddzial_przedszkol_15_16.pdf
zasady_rekrutacji_do_klasy_I_2015_16.pdf
kryterium_dochodowe_oddzial_przedszkol.pdf
ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZEJ KLASY SPORTOWEJ o profilu pływackim.pdf
Strona główna
Aktualności
Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Rodzice
Stołówka
Logopedyczne A B C
Projekt "Moje miasto bez elektrośmieci"
Rekrutacja 5, 6, 7 latków
Uwaga gimnazjalisto!
Biuletyn Informacji Publicznej - SP 25
Po lekcjach 2015/2016
Świetlica szkolna
Psycholog
Pedagog
Biblioteka
Gazeta szkolna
Rekrutacja
Galeria
Kontakt
Więcej o szkole
Kronika szkoły
Konkursy
Przetargi i zamówienia
Rada Rodziców
Cyfrowa szkoła
Konferencje
Absolwenci